Logotipas

Italijos vyriausybės stipendijų, skirtų užsienio piliečiams ir užsienyje gyvenantiems Italijos piliečiams, 2023/2024 m. m. konkursas

 • Šalis
  Italijos Respublika
 • Studijų tipas
  Italų kalbos ir kultūros kursai
 • Studijų trukmė
  2023-2024 akademiniai metai
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2023, birželio 9

Italijos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija skiria stipendijas užsienio šalių piliečiams arba Italijos piliečiams, gyvenantiems užsienyje. Stipendijų tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje, italų kalbos, kultūros ir mokslo sklaidą, taip pat populiarinti Italijos ekonominį ir technologinį sektorių visame pasaulyje.

Stipendijos skiriamos studijų, mokymų ir / ar tyrimų programoms valstybinėse ir valstybės pripažintose švietimo ir mokslo įstaigose. Jų sąrašą galima rasti portaluose https://www.universitaly.it/ ir https://studyinitaly.esteri.it/it/home_borse

Lietuvos piliečiams yra skiriama 18 mėnesių stipendijų. Vieno mėnesio stipendijos dydis – 900 eurų.

Spausdinti
 • Šalis
  Italijos Respublika
 • Studijų tipas
  Italų kalbos ir kultūros kursai
 • Studijų trukmė
  2023-2024 akademiniai metai
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2023, birželio 9

REIKALAVIMAI

Kandidatai turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus paskutinę konkurso dieną (2023 m. birželio 9 d.). Kandidatų, kurie neatitiks šių reikalavimų, paraiškos bus automatiškai atmetamos. Italijos valstybės įstaigų tarnautojai, turinys Italijos pilietybę, bei jų šeimos nariai konkurse dalyvauti negali.

1 Išsilavinimas. Kandidatas turi jau būti įgijęs išsilavinimą, reikalingą pasirinktai studijų programai.

2 Amžius. Paraiškas teikti gali asmenys, kuriems paskutinę konkurso dieną yra ne daugiau kaip 28 metai (gimę po 1994 m. birželio 9 d.). Kandidatams, kurie stoja į pirmus doktorantūros metus, taikoma amžiaus riba – 30 metų (g. po 1992 m. birželio 9 d.). Kandidatams, teikiantiems paraišką mokslo ir tyrimų programoms su darbo vadovu, amžiaus riba yra iki 40 metų (g. po 1982 m. birželio 9 d.). Amžiaus ribos netaikomos kandidatams, kurie gavo Italijos Vyriausybės stipendiją 2022/2023 m.m. ir teikia paraišką pratęsti stipendijos mokėjimą.

3 Kalbos mokėjimas. Kandidatas prie paraiškos turi pridėti pažymą, įrodančią, jog jo italų kalbos žinios yra mažiausiai B2 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu studijų programa vyksta vien anglų kalba, italų kalbos žinios nėra būtinos; šiuo atveju kandidatas prie paraiškos turi pridėti pažymą, įrodančią, jog jo anglų kalbos žinios yra mažiausiai B2 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu kandidatas prašo stipendijos italų kalbos ir kultūros kursams, pažyma turi įrodyti, kad jo kalbos žinios yra mažiausiai A2 lygio. Kalbos lygį patvirtinančios pažymos pateikti nereikia kandidatams, teikiantiems paraišką doktorantūros studijoms ar mokslo ir tyrimų programoms su darbo vadovu.

STUDIJŲ TIPAI

Lietuvos piliečiai gali teikti paraiškas šioms studijoms:

 1. a) 6 arba 9 mėnesių trukmės stipendijos:

– 2 metų magistro studijos (Laurea magistrale);

– meno ir muzikos studijos aukštojo mokslo institucijose (AFAM);

– doktorantūra (Dottorato di Ricerca). Teikdamas prašymą šio tipo stipendijai, kandidatas privalo turėti Italijos universiteto, kuriame jis studijuos, priėmimo raštą;

– mokslo ir tyrimų programos su darbo vadovu (Progetti di Studio in Co-tutela). Stipendijos tyrimų projektams teikiamos tik tyrimų veiklai, vykdomai CNR (Nacionaliniame tyrimų centre), Aukštajame sveikatos institute ar kitose analogiško lygmens valstybinėse įstaigose, universitetuose, muziejuose bei archyvuose. Teikdamas prašymą šio tipo stipendijai, kandidatas privalo nurodyti taip pat ir numatytą tyrimų programą bei stipendininkui vadovausiančio Italijos dėstytojo ar tyrimų vadovo pavardę ir kontaktus bei pristatyti stipendininką priimsiančios Italijos įstaigos ar akademinės institucijos priėmimo raštą.

 1. b) 3 mėnesių trukmės stipendijos:

– Italų kalbos ir kultūros kursai Italijos universitetuose. Pretenduoti į šio tipo stipendiją gali tik jau besimokantys italų kalbą Lietuvos universitetuose. Kandidatas turės pateikti pažymą, patvirtinančią, kad jo italų kalbos žinios atitinka A2 lygį.

Dėmesio! Į kai kurias magistro (Laurea magistrale) bei meno ir muzikos (AFAM) studijų programas galima užsirašyti tik išlaikius stojamąjį egzaminą. Prašome kandidatų atkreipti į tai dėmesį.

PRATĘSIMAI

Paraiškas pratęsti stipendijų mokėjimą gali teikti tik 2022/2023 m.m. Italijos vyriausybės stipendininkai ir tik pateikę dokumentus, įrodančius, kad yra išlaikę visus pagal programą numatytus egzaminus (surinkę mažiausiai 15 CFU (kreditų). Doktorantai turi pristatyti savo vadovo pasirašytą teigiamą įvertinimo raštą. Pratęsimai galimi tik siekiant tęsti arba pabaigti kelerių metų studijų programą.

 

STIPENDIJŲ MOKĖJIMO TERMINAI

Stipendijos gali būti išmokamos nuo 2023 m. lapkričio 1 d. iki 2024 m. spalio 31 d.

Stipendijos mokėjimo trukmė (mėnesių skaičius) ir tiksli stipendijos mokėjimo pradžia laimėtojams bus nurodoma „Stipendijos skyrimo rašte“ (Dichiarazione di assegnazione di borsa di studio), kurį išduoda Italijos ambasada ir kuris yra oficialus stipendijos skyrimo dokumentas. Stipendininkas privalo sutvarkyti registracijos universitete procedūras iki stipendijos mokėjimo pradžios.

STIPENDIJOS NETEIKIAMOS

Bakalauro (Corso di Laurea Triennale) ir vientisosioms universitetinėms (Corsi di laurea a ciclo unico) studijoms, išskyrus AFAM studijas, vienerių metų trukmės podiplominėms / specializacijos (Master di I o II livello) studijoms.

Stipendijos neteikiamos ir pavieniams kursams, individualiems tyrimams, laisviesiems klausytojams, o taip pat studijoms / tyrimams užsienio institucijose (universitetuose, akademijose, bibliotekose, bet kokio tipo mokyklose), nors jos ir yra įsikūrusios Italijoje, o taip pat valstybės nepripažintuose privačiuose centruose ir laboratorijose.

Stipendijos neteikiamos Lietuvos piliečiams, jau studijuojantiems Italijos universitetuose, tačiau nebaigusiems programos numatytu metu (pvz., jei studijų programa trunka dvejus metus, tačiau dėl ne visų išlaikytų egzaminų ar neparašyto baigiamojo darbo studentas prasitęsia studijas tretiems metams).

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Norėdamas gauti Italijos vyriausybės skiriamą stipendiją, kandidatas turi pateikti paraišką, užsiregistruodamas ir italų arba anglų kalba užpildydamas interaktyvią formą portale „Study in Italy“

https://studyinitaly.esteri.it

Registruojantis portale rekomenduojame nurodyti dažnai tikrinamo elektroninio pašto adresą, kadangi visi pranešimai apie konkursą bus siunčiami tik šiuo adresu.

Pildant paraišką, prašome labai atidžiai perskaityti paaiškinimus!

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS

Paskutinis terminas, kuomet galima pateikti paraišką on-line, išsaugant galutinę paraiškos versiją, visiems kandidatams yra 2023 m. birželio 9 d., ketvirtadienis, 14.00 val. Italijos laiku (15 val. Lietuvos laiku). Visiems kandidatams bus pranešta apie gautą paraišką. Rekomenduojame pildyti paraišką kuo anksčiau, kad paskutinėmis dienomis būtų išvengta sistemos trikdžių, galimų, jeigu prisijungs itin daug vartotojų.

Paraiškos, gautos praėjus šiam terminui, nebus svarstomos.

STIPENDININKŲ ATRANKA

Lietuvos kandidatų atranką vykdys specialiai įsteigta Komisija, sudaryta iš J.E. Italijos ambasadoriaus ar jo paskirto atstovo bei Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigų atstovų.

Pokalbio su kandidatais metu, įvertindama pateiktus dokumentus, komisija atrinks laimėtojus ir rezervines kandidatūras. Laimėtojų bei rezervinių kandidatūrų sąrašas bus paskelbtas pasibaigus konkursui Italijos ambasados Lietuvoje interneto svetainėje. Šis sąrašas yra neskundžiamas. Jei kandidatas neranda savo pavardės šiame sąraše, tai reiškia, kad stipendija jam nėra skirta. Tik laimėtojai gaus stipendijos skyrimo patvirtinimą per platformą „Study in Italy“.

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

Paprastai Italijos Vyriausybės stipendininkai atleidžiami nuo mokesčių už mokslą, tačiau Universitetai, turėdami visišką finansinę autonomiją, gali ir netaikyti šios lengvatos. Todėl rekomenduojame iš anksto pasitikrinti informaciją apie mokamus mokesčius už mokslą.

Ši išlyga nėra taikoma italų kalbos ir kultūros kursams pažengusiems vartotojams, už kuriuos reikės sumokėti mokesčius.

SVEIKATOS IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMAS

Užsienio piliečiai stipendininkai Italijos vyriausybės stipendijos mokėjimo laikotarpiu yra apdrausti kolektyviniu draudimu, dengiančiu ligos ir nelaimingų atsitikimų išlaidas. Draudimas nepadengia ligų, priklausančių nuo jau esančių fizinių sąlygų ar patologijų, bei odontologinių paslaugų išlaidų. Stipendininkams taip pat rekomenduojame turėti Europos sveikatos draudimo kortelę.

 

STIPENDIJOS MOKĖJIMAS

Stipendija išmokama kas du arba tris mėnesius į sąskaitą Italijos banke.

Stipendija išmokama tik po to, kai studentas sutvarko savo registraciją universitete ir pateikia Ministerijai reikalingą dokumentaciją (Italijos mokesčių mokėtojo kodą ir IBAN kodą), atlikus visus administracinius formalumus. Pirmoji stipendija išmokama antrojo mėnesio arba pirmojo trimestro pabaigoje. Paskutinis mokėjimas atliekamas tik pateikus įrodymą, jog stipendininkas gerai mokosi ir tvarkingai vykdo visą numatytą programą.

Stipendija mokama tik studijoms Italijos teritorijoje.

KITOS SĄLYGOS

Italijos URM stipendininkas tuo pačiu metu negali gauti kitokio tipo Italijos valstybės ar viešųjų įstaigų stipendijos, o taip pat Italijos regionų „Diritto allo studio“ stipendijos. Stipendininkas gali naudotis Erasmus, Erasmus+ ar kitomis tarptautinėmis programomis, tačiau stipendijos mokėjimas bus nutraukiamas, kol stipendininkas mokysis už Italijos ribų.

NAUDINGOS NUORODOS

Konkurso sąlygos anglų ir italų kalbomis: https://studyinitaly.esteri.it/it/call-for-procedure Registracija paraiškų teikimui: https://studyinitaly.esteri.it/en/login

Informacija apie studijas Italijoje: https://www.universitaly.it/ ir https://studyinitaly.esteri.it/it/home_borse

 

KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI

Jurgita Sviderskienė (Italų kultūros institutas)

Tel. Nr.: (8 5) 2611076, 2611077

El. pašto adresas: corsilingua.iicvilnius@esteri.it

 

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt