Logotipas

Dalinės doktorantūros studijos tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2019–2020 m. m.

 • Studijų tipas
  Dalinės studijos
 • Studijų trukmė
  3-10 mėn.
 • Studijų pradžia
  2019 - 02 - 06
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2019, 22 balandžio
 • Priminimo forma
  Gauk priminimą apie paraiškų termino pabaigą!

Švietimo mainų paramos fondas, skelbia konkursą Lietuvos mokslo ir studijų institucijų doktorantūros studijų studentams teikti paraiškas dalinėms studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2019–2020 akademiniais metais.

Spausdinti
 • Studijų tipas
  Dalinės studijos
 • Studijų trukmė
  3-10 mėn.
 • Studijų pradžia
  2019 - 02 - 06
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2019, 22 balandžio
 • Priminimo forma
  Gauk priminimą apie paraiškų termino pabaigą!

Trukmė ir reikalvimai

Dalinių doktorantūros studijų trukmė – ne trumpesnė kaip 3 mėn. ir ne ilgesnė kaip 10 mėn. (du semestrai).

Valstybės parama bus skiriama ne daugiau nei 15 atrinktų kandidatų.

Kandidato statusui keliami reikalavimai:

 • Būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba tenkinti kitus asmens statusui keliamus reikalavimus, nurodytus 2016 m. rugpjūčio 11 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“;
 • Būti gerai besimokančiu Lietuvos mokslo ir studijų institucijos ne žemesnio nei 1 kurso 2 studijų semestro doktorantūros studijų studentu;
 • Turėti tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto sutikimą priimti studijoms;
 • Gerai mokėti kalbą, kuria vyks studijos – ne žemesniu nei pažengusio kalbos vartotojo lygiu (B2) pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Atrankos kriterijai

 • Pateiktų dokumentų atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams: paraiška pateikta laiku, pateikti visi reikiami dokumentai;
 • Kandidato atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems statuso reikalavimams (žr. Kandidato statusui keliami reikalavimai);
 • Kandidato studijų ir mokslinių (meninių) pasiekimų atitinkamoje studijų kryptyje aktualumas ir reikšmingumas: vertinami doktorantūros studijų rezultatai, įskaitant vykdytus / vykdomus mokslinius (meninius) tyrimus, mokslines publikacijas (arba publikacijas kultūros ir meno leidiniuose), dalyvavimą mokslinėse (meno) konferencijose ar kituose mokslo (meno) renginiuose, baigiamojo darbo temą;
 • Priimančiojo universiteto pasiekimų kandidato pasirinktoje studijų ir (ar) mokslo (meno) kryptyje aktualumas ir reikšmingumas, vertinant per tarptautinio pripažinimo perspektyvą;
 • Priimančiojo universiteto reikšmingų pasiekimų tam tikroje studijų ir (ar) mokslo (meno) kryptyje atitikimas kandidato keliamiems studijų tikslams ir mokslo (meno) tiriamajai veiklai;
 • Kandidato motyvacijos pagrįstumas;
 • Baigiamojo mokslinio darbo vadovo pateiktos rekomendacijos pagrįstumas.

Paramos dydis

Stipendija – 15 bazinių socialinių išmokų per mėnesį (1 BSI = 38 Eur). Pažymėtina, kad į dalines studijas išvykstančiam studentui skirta valstybės stipendija indeksuojama, atsižvelgiant į švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus gyvenimo lygio vietos koeficientus.

Dengiama dalis studijų kainos. Akcentuotina, kad dalinis studijų kainos dengimas yra susietas su norminėmis doktorantūros studijų kainomis Lietuvoje, t. y. bus skiriamas ne didesnis finansavimas negu patvirtinta Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme maksimali tam tikros srities doktorantūros studijų kaina metams. Jeigu kandidatas vyks nepilnam akademiniam semestrui, studijų kaina bus apskaičiuojama atsižvelgiant į realų laikotarpį, kuriam vykstama.

Kelionės išmoka, atsižvelgiant į atstumą nuo gyvenamosios vietos (miesto) iki studijų vietos (miesto).

Atkreiptinas dėmesys, kad susidarius situacijai, kai kandidatų paraiškos yra lygiavertės, prioritetas bus teikiamas kandidatams, turintiems kitus finansavimo šaltinius stipendijai, studijų kainai ar kelionės išmokai apmokėti.

Pateikiami dokumentai

 1. Paraiška Švietimo mainų paramos fondui, pildoma per paraiškų teikimo sistemą;
 2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate raštas, patvirtinantis doktorantūros studijų studento statusą, taip pat numatomą studijų užsienio valstybės universitete laikotarpį. Raštas turi būti pasirašytas, pagal mokslo ir studijų institucijos vidinę tvarką, įgalioto asmens;
 3. Įgyto magistro kvalifikacinio laipsnio diplomo (diplomų) kopijos, įskaitant diplomo priedėlį (priedėlius);
 4. Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus – atestacijas, išlaikytus doktorantūros egzaminus, jei egzaminai jau buvo laikyti;
 5. Dokumentas, kuriame būtų nurodyti kandidato vykdyti / vykdomi moksliniai (meno) tyrimai, mokslinės publikacijos (arba publikacijas kultūros ir meno leidiniuose), dalyvavimas mokslinėse (meno) konferencijose ar kituose mokslo (meno) renginiuose, baigiamojo darbo tema. Dokumentas turi būti patvirtintas kandidato parašu;
 6. Studijų planas ir planuojamo mokslinio (meninio) tyrimo aprašymas, aiškiai jį susiejant su tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto pasiekimais tam tikroje studijų ir (ar) mokslo (meno) kryptyje. Studijų planas turi būti suderintas su priimančiuoju universitetu;
 7. Motyvacinis laiškas;
 8. 1 rekomendacija, parengta per pastaruosius 6 mėnesius kandidato baigiamojo mokslinio (meninio) darbo vadovo, įskaitant pagrindimą, kodėl kandidatas turėtų vykti į dalines studijas tam tikrame užsienio valstybės universitete;
 9. Tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto sutikimas priimti kandidatą studijoms;
 10. Kalbos, kuria vyks studijos, gerą mokėjimo lygį patvirtinantis dokumentas (ne žemesnis nei pažengusio kalbos vartotojo lygis (B2) pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis) – Europass kalbų pasas;
 11. Gyvenimo aprašymas (CV).

Konkurso eiga

 1. Elektroninė paraiška Fondui teikiama iki 2019 m. balandžio 22 d. imtinai (pildoma paraiškų teikimo sistemoje);
 2. Po paraiškų pateikimo yra vertinamas jų tinkamumas, vėliau – paraiškų kokybė. Netinkamos paraiškos yra atmetamos ir jų kokybė nevertinama;
 3. Kandidatų paraiškos yra vertinamos atsižvelgiant į aukščiau nurodytus kandidatų atrankos kriterijus (žr. Atrankos kriterijai). Paraiškų kokybės vertinimą atlieka išoriniai vertintojai;
 4. Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo valstybės paramos skyrimui priima Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK);
 5. Atsižvelgdamas į TSK siūlymus, valstybės paramą atrinktiems kandidatams skiria Fondas;
 6. Apie paraiškų vertinimo rezultatus bei valstybės paramos skyrimą kandidatai bus informuojami individualiai per paraiškų teikimo sistemą.

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt