Logotipas

Kvietimas teikti paraiškas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams 2022 m. finansuoti

 • Šalis
  Įvairios pasaulio šalys
 • Studijų trukmė
  Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki gruodžio 15 d. įskaitytinai.
 • Studijų pradžia
  2022 m. sausio 1 d.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2021, 12 lapkričio

Kviečiame teikti paraiškas paramai kviestiniams dėstytojams iš užsienio šalių, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, siekiant stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį konkurencingumą ir patrauklumą, gauti. (Information in english is here / Informaciją anglų kalba galite rasti čia)

Spausdinti
 • Šalis
  Įvairios pasaulio šalys
 • Studijų trukmė
  Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki gruodžio 15 d. įskaitytinai.
 • Studijų pradžia
  2022 m. sausio 1 d.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2021, 12 lapkričio

Bendra informacija

Remiamos veiklos

 Parama skiriama Lietuvos aukštosioms mokykloms (toliau – aukštosios mokyklos), į kurias atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių (toliau – užsieniečiai dėstytojai) pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius, kurie yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.

 

Tinkami veiklos dalyviai

Užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų aukštos kvalifikacijos dėstytojai, mokslininkai bei praktikai.

 

Galimi paraiškos teikėjai

 Aukštosios mokyklos.

 

Reikalavimai ir prioritetai

 Atkreipiame dėmesį, kad šis kvietimas yra skirtas 2022 kalendoriniams metams ir kitas kvietimas 2022 metams nebus skelbiamas.

 • Parama skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai dėstytojai akademinei veiklai, kuri vyks 2022 m. kalendoriniais metais, t. y. nuo 2022 m. sausio 1 d. iki gruodžio 15 d. įskaitytinai.
 • Finansuojama dėstymo vizito trukmė  – nuo 10 iki 15 darbo su studentais dienų (toliau – dėstymo dienos). Išskirtiniais atvejais, aukštajai mokyklai pateikus motyvuotą prašymą/pagrindimą, dėstymo vizito trukmė gali būti trumpesnė nei 10, bet ne trumpesnė nei 5 dėstymo dienos (turi būti pateiktas atskiras laiškas ar dokumentas arba aiškiai nurodyta paraiškoje). Vizito dienos, kai nevyksta darbas su studentais, nėra finansuojamos.

 

 • Užsieniečio dėstytojo vidutinis darbo krūvis per vieną dėstymo dieną turi būti ne mažesnis kaip 2 kontaktinio darbo su studentais valandos, kurios apima formaliai suplanuotą tiesioginį dėstytojo bendravimą su studentais, bet neapima nuotolinio mokymo, išskyrus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą išimtį, kai dėl COVID-19 pandemijos sukeltų padarinių leidžiama vizitus vykdyti nuotoliniu būdu.

 

 • Papildomos dėstytojo veiklos, tokios kaip viešos paskaitos, tiriamasis darbas, akademinio ir administracinio personalo mokymai ir kita veikla, naudinga aukštajai mokyklai ir (ar) platesnei visuomenei, suteikia vizitui pridėtinę vertę (tokia informacija turi būti aprašyta paraiškoje ir nurodyta preliminarioje vizito programoje).

 

 • Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti skiriama, jei aukštosios mokyklos skiriamos lėšos užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti sudaro ne mažiau kaip 30 procentų visam vizitui reikalingų lėšų.

Atrankos kriterijai

Sprendimas skirti paramą konkretiems užsieniečiams dėstytojams priimamas įvertinus:

 • užsieniečio dėstytojo vizito poreikio ir tikslingumo pagrįstumą;
 • vizito naudą studentams ir aukštajai mokyklai;
 • dėstomo dalyko (modulio) kaip sudėtinės vykdomos studijų programos dalies pagrįstumą;
 • užsieniečio dėstytojo vizito metu atliekamą papildomą veiklą;
 • užsieniečio dėstytojo pedagoginę, mokslinio (meninio) darbo ar praktinę patirtį;
 • aukštosios mokyklos motyvaciją priimti lietuvių kilmės užsienietį ar išeivijos dėstytoją;
 • aukštosios mokyklos skiriamų lėšų dalį užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti.

Sudarant konkursinę eilę, ekspertų įvertintos paraiškos išdėstomos gautų kokybinio vertinimo balų mažėjimo tvarka.

Veiklos finansavimas

Konkurso būdu skiriamos paramos dydis:

 • jei užsienietis dėstytojas atitinka į profesoriaus pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus – 8 baziniai socialiniai išmokų dydžiai už vieną dėstymo dieną;
 • jei užsienietis dėstytojas atitinka į docento pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus – 6 baziniai socialiniai išmokų dydžiai už vieną dėstymo dieną;
 • jei užsienietis dėstytojas atitinka lektoriaus pareigybei aukštojoje mokykloje keliamus reikalavimus – 3 baziniai socialiniai išmokų dydžiai už vieną dėstymo dieną.

 

Užsieniečiui dėstytojui, atvykusiam iš Pietryčių Azijos (išskyrus posovietinės erdvės valstybes), Šiaurės ir Pietų Amerikos bei Okeanijos regionų, nepriklausomai nuo dėstymo vizito trukmės, konkurso būdu skiriama parama indeksuojama taikant 1,5 dydžio koeficientą.

 

Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti panaudota jo:

 • kelionės išlaidoms padengti;
 • apgyvendinimo išlaidoms padengti;
 • darbo užmokesčiui.

Konkursui pateikiami dokumentai

Atkreipiame dėmesį, kad turi būti pateikta viena bendra tos pačios aukštosios mokyklos paraiška užsienio dėstytojų vizitams vienam kvietimui, t. y. vienas dokumentų paketas, pasirašytas aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens el. parašu. Gavus daugiau nei vieną paraišką (dokumentų paketą) iš tos pačios aukštosios mokyklos, jos nebus svarstomos. Dokumentų paketą sudaro:

 

 1. užpildyta Patikinimo deklaracija. Prašome šį dokumentą teikti Excel formatu;
 2. kiekvieno kviečiamo užsieniečio dėstytojo vizitui užpildyta ir aukštosios mokyklos atsakingo už programą koordinatoriaus pasirašyta paraiškos forma, kartu su priedais:

 

 • Dėstytojo gyvenimo aprašymu lietuvių arba anglų kalba, kuriame būtų nurodyta institucija, iš kurios yra kviečiamas užsienietis dėstytojas (jei tokia yra), dėstytojo tarptautinė pedagoginė, mokslinė ir (ar) praktinė patirtis, turima aukštojo mokslo kvalifikacija ir institucija, kurioje ji įgyta;
 • Laisvos formos dėstytojo preliminariu patvirtinimu lietuvių arba anglų kalba, kad jis ketina atvykti dėstyti arba jau dėsto aukštojoje mokykloje paraiškoje nurodytą dalyką (-us) ar modulį (-ius).

Konkurso eiga

 • Visi dokumentai Švietimo mainų paramos fondui (toliau – Fondas) turi būti pateikti paštu ud@smpf.lt vėliausiai iki 2021 m. lapkričio 12 d. įskaitytinai.
 • Po paraiškų pateikimo bus vertinamas gautų paraiškų tinkamumas. Jo metu tikrinama kiekvienos konkursui pateiktos paraiškos atitiktis Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos apraše ir šiame kvietime nurodytiems reikalavimams.

 

Tinkamumo vertinimo kriterijai:

 • paraiška pateikta laiku;
 • užpildytos visos paraiškos dalys;
 • pridėti visi su paraiška privalomi pateikti dokumentai;
 • paraiška pasirašyta programos koordinatoriaus;
 • teisingai paskaičiuotas institucijos indėlis vizitui;
 • kviečiamo užsienio dėstytojo darbo krūvis vizito metu atitinka tvarkos apraše nustatytus minimalius reikalavimus.

 

 • Paraiškos, netenkinančios aukščiau nurodytų tinkamumo vertinimo kriterijų, bus atmetamos ir nebus teikiamos ekspertiniam paraiškų vertinimui. Tinkamų paraiškų sąrašas bus paskelbtas Fondo tinklalapyje per 10 darbo dienų nuo paskutinės dokumentų konkursui pateikimo dienos.
 • Tinkamų paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka Fondo atrinkti ekspertai.
 • Užsieniečių dėstytojų, kurių vizitams yra skirta parama, sąrašą bei rezervinį sąrašą tvirtina Fondo direktorius.
 • Apie konkurso rezultatus visi paraiškų teikėjai bus informuoti iki 2022 m. sausio mėn. pabaigos.

 

Jeigu turite klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu ud@smpf.lt.

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt