Logotipas

Startuoja „UPinLT“ – nauja užsienio studentų praktikų Lietuvoje programa

 • Šalis
  Lietuva
 • Studijų tipas
  Praktika
 • Studijų trukmė
  Studentų praktika 2-6 mėn. Absolventų praktika, stažuotė 4-6 mėn.
 • Studijų pradžia
  Praktikos pradžia nuo 2023 m. gruodžio 1 d.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2023, 6 lapkričio

Švietimo mainų paramos fondas įgyvendindamas projektą „Užsieniečių praktikų Lietuvoje programa“ (UPinLT) kviečia Lietuvos aukštąsias mokyklas teikti paraiškas užsienio studentų ir absolventų praktikų Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose stipendijų finansavimui.

Veikla finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Paramos teikimo tikslas – pritraukti gabius užsienio šalių piliečius dirbti Lietuvoje.

 

Teikti paraišką Spausdinti
Dovydas Buslavičius
 • Šalis
  Lietuva
 • Studijų tipas
  Praktika
 • Studijų trukmė
  Studentų praktika 2-6 mėn. Absolventų praktika, stažuotė 4-6 mėn.
 • Studijų pradžia
  Praktikos pradžia nuo 2023 m. gruodžio 1 d.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2023, 6 lapkričio

Finansavimą reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas Projektų finansavimo sąlygų aprašas ir Švietimo mainų paramos fondo patvirtintas Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-01 „Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms“ veiklos ,,Parama užsienio studentų integracijai“ stipendijų praktikoms skyrimo tvarkos aprašas.

 

Apie finansuojamą veiklą

Užsienio studentų ir absolventų praktikoms Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose gali būti skiriamos šių tipų stipendijos:

 1. Stipendija skirta užsienio šalių piliečiams, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pirmos ir antros pakopos bei vientisosiose studijose (išskyrus pirmo kurso studentus), atliekantiems papildomas praktikas Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose, susijusiose su studijuojama studijų programa. Papildoma praktika – studentų praktika, skirta papildomiems praktiniams įgūdžiams įgyti arba pagilinti jau turimus praktinius įgūdžius ir gali būti pasirenkama kaip papildomas studijų modulis, viršijant studijų programoje numatytą kreditų skaičių, ir atliekama laisvu nuo studijų metu, kai pagal studijų programą nevyksta akademiniai užsiėmimai.
 2. Stipendija skirta užsienio šalių piliečiams – aukštųjų mokyklų pirmos, antros pakopos bei vientisųjų studijų absolventams, atliekantiems absolvento praktiką ar stažuotę Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose, susijusiose su įgyta aukštojo mokslo kvalifikacija. Stipendija absolventams gali būti skiriama, jei nuo studijų pabaigos ir iki pirmos absolvento praktikos, stažuotės dienos praėjo ne daugiau kaip 12 mėnesių. Absolvento praktika, stažuotė suprantama kaip aukštosios mokyklos absolvento atliekama praktika ar stažuotė, skirta papildomiems įgūdžiams, susijusiems su baigta studijų programa, įgyti.

SVARBU:

 • Studentų praktikos (papildomos praktikos) trukmė: 2-6 mėnesiai, o praktikos darbo laiko trukmė yra ne mažesnė kaip 20 val. per savaitę;
 • Absolventų praktikos, stažuotės trukmė: 4-6 mėnesiai, o praktikos darbo laiko trukmė yra ne mažesnė kaip 30 val. per savaitę;
 • Stipendija skiriama ir mokama už pilną mėnesį (dienomis neskaidoma), kai mėnesio suminė praktikos trukmė ne mažesnė už to mėnesio darbo dienų skaičių padaugintą iš 4 val. (studentams) arba 6 val. (absolventams). Mėnesio darbo dienų skaičius pateikiamas internete, pvz. https://cfoteam.lt/buhalterio-kalendorius-2024/;
 • Stipendija praktikai vienam užsienio studentui ar absolventui gali būti skiriama vieną kartą per visą veiklos įgyvendinimo laikotarpį;
 • Praktikos turi prasidėti ne anksčiau kaip 2023 m. gruodžio 1 d. ir baigtis ne vėliau kaip 2024 m. rugpjūčio 31 d.;
 • Stipendijos praktikoms negali būti skiriamos tuo atveju, jei praktika yra atliekama aukštojoje mokykloje, kurios studentas ar absolventas yra užsienio studentas;
 • Užsienio studentas ar absolventas su įmone ar organizacija, kurioje jis planuoja atlikti praktiką, negali turėti galiojančios darbo sutarties praktikos pradžios dieną ir visą praktikos laikotarpį.

Reikalavimai pareiškėjams ir paraiškoms

Konkursas skirtas aukštosioms mokykloms, kurios atitinka šias sąlygas:

 1. Aukštoji mokykla einamaisiais metais, vykdydama priėmimą į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, laikėsi švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyto mažiausio stojamojo konkursinio balo;
 2. Aukštosios mokyklos veikla 2020–2024 metais Studijų kokybės vertinimo centro atlikto aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo metu nėra įvertinta neigiamai paraiškos teikimo termino dienos duomenimis;
 3. Paraiškoje prašoma finansuoti kvota – ne mažiau kaip 10. Paraiškoje aukštosios mokyklos turi nurodyti kiek, kurio tipo ir kokios trukmės praktikų stipendijų prašoma.

Paraiškų teikimo procedūra ir konkursui teikiami dokumentai

 • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje https://www.sistema.smpf.lt/.
 • Prieš teikdamas pirmą kartą paraišką paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prisijungęs prie sistemos paraiškos teikėjas https://www.sistema.smpf.lt skiltyje „Paraiškos“ turi paspausti laukelį „Sukurti paraišką“, pasirinkti projektą „UpinLT“ ir teikti paraišką kvietimui „Kvietimas teikti paraišką aukštosioms mokykloms paramai užsieniečių praktikoms gauti“.
 • Pasirinkus kvietimą užpildyti visą paraiškos formą. Aukštoji mokykla gali teikti tik vieną paraišką.
 • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, paraiškos deklaracija turi būti pasirašyta aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens (papildomai pridėtas įgaliojimas) el. parašu arba atsispausdinus pasirašyta ranka. Deklaracija bus suformuota automatiškai užpildžius paraiškos formą ir paspaudus mygtuką „Pateikti paraišką vertinimui“. Pasirašytą deklaraciją (jeigu pasirašyta ranka, yra būtina nuskenuoti) reikia įkelti į elektroninę paraiškų teikimo sistemą bei pabaigti paraiškos teikimo procesą.
 • Bus vertinamos tik tos paraiškos, kurios bus laiku pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paštu ar kitais būdais siunčiami dokumentai vertinami nebus.

Paraiškų tinkamumo ir turinio vertinimas

1. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui (2023 m. lapkričio 6 d. 15:00 val., Lietuvos laiku) bus atliekamas jų tinkamumo vertinimas vadovaujantis šias kriterijais (tinkamumo vertinimo forma):

 • paraiška pateikta laiku;
 • institucija einamaisiais metais, vykdydama priėmimą į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, laikėsi švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyto mažiausio stojamojo konkursinio balo;
 • institucijos veikla 2020–2024 metais Studijų kokybės vertinimo centro atlikto aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo metu nėra įvertinta neigiamai paraiškos teikimo termino dienos duomenimis;
 • bendras prašomas kvotų stipendijoms praktikoms skaičius yra ne mažesnis kaip 10;
 • institucija turi papildomos praktikos organizavimo ir vertinimo tvarką (taikoma, jei prašoma kvota studentų praktikoms);
 • užpildytos visos reikiamos paraiškos dalys;
 • paraiškos deklaracija pasirašyta institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens ir pateiktas įgaliojimas, jei pasirašo įgaliotas asmuo.

2. Pabaigus tinkamumo vertinimą tinkamoms paraiškoms bus atliekamas paraiškų turinio vertinimas vadovaujantis šiais kriterijais (turinio vertinimo forma):

 • atrankos į praktiką procedūra yra aiški, nuosekli ir užtikrina skaidrų atrankos procesą;
 • institucijos vaidmuo praktikos vietos paieškoje ir atrankoje yra aiškiai aprašytas;
 • siektini praktikos rezultatai yra aiškiai aprašyti ir pamatuojami;
 • veiklos viešinimo priemonės aiškiai aprašytos ir pagrįstos.

3. Turinio vertinimo rezultatai ir praktikos stipendijų kvotų paskirstymo kokybiškoms paraiškoms siūlymas bus teikiamas Projekto priežiūros komisijai. Esant didesniam praktikų poreikiui nei numatyta PFSA siektina reikšmė, finansuojamų praktikų skaičius bus perskaičiuojamas pro rata principu vadovaujantis PFSA 2.9.3 papunkčio nuostatomis*.

4. Konkurso atrankos rezultatai bus tvirtinami Fondo direktoriaus įsakymu. Apie atrankos rezultatus paraišką pateikusi aukštoji mokykla bus informuojama el. būdu ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškų teikimo termino pabaigos.

5. Su atrinktomis aukštosiomis mokyklomis Fondas pasirašys lėšų naudojimo sutartis.

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. lapkričio 6 d. 15:00 val. (Lietuvos laiku).

Paraiškos teikiamos paraiškų teikimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt/ (sistemoje reikalinga už paraiškos teikimą atsakingo asmens registracija).

Paraiškų teikėjus kviečiame registruotis ir dalyvauti nuotoliniame informaciniame seminare, kuris vyks 2023 m. spalio 18 d. 13:30 val. Registracija į seminarą (užsiregistravę el. paštu gausite prisijungimo nuorodą į renginį).

 

* PFSA 2.9.3 papunktis: „aukštųjų mokyklų, kurių studentams skiriama stipendija praktikoms, atranką projekto vykdytojas atlieka vadovaudamasis stipendijų praktikoms skyrimo tvarka. Stipendijas praktikoms, projekto vykdytojas aukštosioms mokykloms paskirsto vadovaudamasis stipendijų praktikoms skyrimo tvarka,  atsižvelgdamas į studijuojančių užsienio studentų skaičių ir užsienio studentų dalį procentais nuo visų studentų, pagal Projekto priežiūros komisijos, patvirtintos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, rekomendacijas“.

Stipendijų praktikoms gavėjų atrankos kriterijai

Aukštoji mokykla pasirašiusi sutartį su Fondu turės atlikti užsienio studentų ir absolventų atranką, kurioje galės dalyvauti užsienio šalių piliečiai:

 • studentai, studijuojantys aukštosiose mokyklose pirmos ir antros pakopos bei vientisosiose studijose (išskyrus pirmo kurso studentus);
 • absolventai, jei nuo studijų pabaigos ir iki pirmos absolvento praktikos, stažuotės dienos praėjo ne daugiau kaip 12 mėnesių.

 

Atranka turi būti vykdoma vadovaujantis šiais principais:

 • Skaidrumo – visa informacija, susijusi su veikla, veiklos planais, finansavimu ir kita informacija yra pateikiama viešai ir aiškiai.
 • Viešumo – Fondo skelbiamas kvietimas teikti paraiškas bei aukštųjų mokyklų skelbiami kvietimai užsienio studentams turi būti skelbiami viešai prieinamuose kanaluose.
 • Lygiateisiškumo (nediskriminavimo) – visiems asmenims suteikiamos vienodos ir sąžiningos sąlygos pasinaudoti visuomenėje esančiomis galimybėmis.
 • Darnaus vystymosi (tvarumo) – veikla turi būti atliekama nepažeidžiant visuotinai pripažintų darnaus vystymosi principų, t.y. tenkinanti žmonių gerovę dabartyje, nesumažinant žmonių gerovės galimybių ateityje.

Nustatydama atrankos kriterijus aukštoji mokykla gali naudotis Fondo parengtomis Užsieniečių paraiškų praktikų stipendijai gauti atrankos kriterijų rekomendacijomis. Aukštoji mokykla nustatytus atrankos kriterijus, terminus ir kt. sąlygas skelbia viešai.

 

Dokumentai

Dokumentai projekte „UPinLT” dalyvaujančioms Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms:

Informacinis seminaras

Informacinio nuotolinio renginio skaidres rasite ČIA.

(English) About funded activities

The following types of scholarships may be allocated for internships of foreign students and graduates in companies and organizations operating in Lithuania:

 1. Scholarship for foreign citizens studying in higher education institutions at the first and second cycle levels, as well as in integrated studies (excluding first-year students). This scholarship is intended for those conducting additional internships (related to their study program) in companies and organizations in Lithuania related to their study program. Additional internship refers to student practice aimed at acquiring or enhancing additional practical skills. It can be chosen as an additional study module, exceeding the specified credit limit in the study program, and is carried out during free study periods when no academic activities are scheduled according to the study program.
 2. Scholarship for foreign citizens, graduates of higher education institutions at the first, second cycle levels, and integrated studies. This scholarship is for those undertaking graduate internships or apprenticeships in companies and organizations in Lithuania related to their acquired higher education qualification. Scholarships for graduates can be awarded if no more than 12 months have passed from the end of studies to the start of the first graduate internship or apprenticeship. Graduate internship or apprenticeship is understood as practice or apprenticeship undertaken by a higher education institution graduate to acquire additional skills related to the completed study program.

IMPORTANT:

 • Duration of student internships (additional internships): 2-6 months with a minimum of 20 hours per week.
 • Duration of graduate internships, apprenticeships: 4-6 months with a minimum of 30 hours per week.
 • The scholarship is granted and paid for a full month (not broken down by days) when the cumulative duration of the internship for that month is not less than the number of working days in that month multiplied by 4 hours (for students) or 6 hours (for graduates). The number of working days per month is available online, e.g., https://cfoteam.lt/buhalterio-kalendorius-2024/.
 • The scholarship for an internship to a foreign student or graduate can be awarded only once during the entire implementation period of the activity.
 • Internships must start no earlier than December 1, 2023, and end no later than August 31, 2024.
 • Scholarships for internships cannot be awarded if the internship is carried out at a higher education institution where the student or graduate is a foreign student.
 • A foreign student or graduate with a company or organization where they plan to intern cannot have a valid employment contract on the day the internship begins and throughout the entire internship period.

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt