Logotipas

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės stipendijos

 • Šalis
  Kinija
 • Studijų tipas
  Dalinės studijos
 • Studijų trukmė
  2020-2021 akademiniai metai
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2020, 18 kovo

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybė siūlo Lietuvos Respublikai stipendijas 2020-2021 akademiniams metams. Pasinaudok proga įgyti tarptautinės studijų patirties egzotiškoje Kinijoje!

Spausdinti
 • Šalis
  Kinija
 • Studijų tipas
  Dalinės studijos
 • Studijų trukmė
  2020-2021 akademiniai metai
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2020, 18 kovo

Reikalavimai kandidatams

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi susitarimu dėl dvišalio švietimo mainų vykdymo, siūlo Lietuvos Respublikai stipendijas 2020-2021 akademiniams metams.

Stipendijos skiriamos laikotarpiui nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. liepos mėn.

Reikalavimai kandidatams

Paraiškas gali teikti:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, turintys nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę;
 • Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, neturintys nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisės, tačiau esantys darbuotojais, savarankiškai dirbančiais, tokį statusą išlaikančiais asmenimis;
 • Trečiųjų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę.

Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų visų studijų krypčių grupių / mokslo sričių:

 • Bakalauro ir vientisųjų studijų (ne žemesnio nei II kurso) studentai, ne vyresni nei 25 m.;
 • Magistrantūros studijų studentai, ne vyresni nei 35 m.;
 • Doktorantūros studijų studentai, ne vyresni nei 40 m.
 • Teikiant paraišką dalyvauti bendrosiose mokslo programose (general scholar programs), turi būti įgytas vidurinis išsilavinimas ir turėtumėte būti ne vyresnis /-ė nei 45 m.;
 • Teikiant paraišką dalyvauti aukštesnio lygmens mokslo programose (senior scholar programs), turi būti įgytas ne žemesnis nei magistro kvalifikacinis laipsnis ir turėtumėte būti ne vyresnis /-ė nei 50 m.;
 • Bakalauro ir vientisųjų studijų studentams, kurie teikia paraiškas dalyvauti programoje, kinų kalbos mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei 3 (Chinese proficiency test). Magistro studijų studentams, doktorantams ar mokslininkams, kurie teikia paraiškas dalyvauti programoje, kinų kalbos mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei 4 (angl. Chinese proficiency test). Paraiškas teikiančių asmenų kitos užsienio kalbos, jeigu ja vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei B1, pagal Europos kalbų metmenis.

Paraiškas dalinėms studijoms teikiantys studentai turi atitikti reikalavimus gerai besimokantiems studentams:

 • Neturėti akademinių skolų;

Studentų minimalūs akademinių rezultatų vidurkiai pagal studijų krypčių grupes:

 • Matematikos mokslai (7,00);
 • Informatikos mokslai (7,00);
 • Fiziniai mokslai (7,00);
 • Gyvybės mokslai (7,00);
 • Inžinerijos mokslai (7,00);
 • Technologijų mokslai (7,00);
 • Sveikatos mokslai (7,00);
 • Veterinarijos mokslai (7,00);
 • Žemės ūkio mokslai (7,00);
 • Ugdymo mokslai (8,00);
 • Menai (8,00);
 • Sportas (8,00);
 • Socialiniai mokslai (8,00);
 • Teisė (8,00);
 • Verslo ir viešoji vadyba (8,00);
 • Humanitariniai mokslai (8,00).

Finansavimas

Viso bus finansuojamos 27 stipendijos visoms studijų krypčių grupėms / mokslo sritims.

Skiriamas finansavimas:

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybė:

 • Skiria stipendiją nuo 2 500,00 iki 3 500,00 CNY/mėn.;
 • Suteikia nemokamą studijų vietą programoje dalyvaujančiame Kinijos universitete;
 • Suteikia nemokamą apgyvendinimą universiteto bendrabutyje. Kitu atveju, skiria pragyvenimui nuo 700,00 iki 1 000,00 CNY/mėn.;
 • Suteikia, pagal Kinijos stipendijų tarybos taisykles numatytos apimties, sveikatos draudimą.

Išsamiau apie Kinijos Liaudies Vyriausybės skiriamą finansavimą: http://www.campuschina.org/.

Švietimo mainų paramos fondas Kinijos stipendijų tarybos patvirtintiems kandidatams skiria išmoką kelionei. Jos dydis nustatomas pagal atstumą nuo gyvenamosios, studijų ar darbo vietos (miesto) Lietuvoje iki studijų ar stažuotės vietos (miesto) užsienio šalyje, remiantis Europos Komisijos skaičiuokle:

 • 4000-7999 km – 820,00 eurų;
 • Virš 8000 km – 1500,00 eurų.

Kelionės išmoka gali būti naudojama transporto bilietų įsigijimo, vizų ir kt. su buvimu užsienio šalyje susijusioms konsulinėms išlaidoms, taip pat kelionės draudimo išlaidoms padengti.

Išmoka skiriama tik vienos kelionės į priimančiąją instituciją prieš akademinės išvykos pradžią ir atgal po akademinės išvykos pabaigos išlaidoms padengti. Tarpinių kelionių ar vietinių kelionių išlaidos akademinės išvykos laikotarpio eigoje bei jokios kitos išlaidos papildomai nekompensuojamos.

Tais atvejais, kai skirtos kelionės išmokos nepakanka padengti numatytoms leistinoms kelionės išlaidoms, skirtumą išmokos gavėjas turi dengti iš nuosavų arba siunčiančios institucijos lėšų.

Informacija apie skirto finansavimo panaudojimą, leistinas ir neleistinas išlaidas bei atsiskaitymą rasite čia.

Dokumentų pateikimas

Kandidatas turi pateikti šiuos dokumentus.

Švietimo mainų paramos fondui: 

 • Paraiška Švietimo mainų paramos fondui pildoma per paraiškų teikimo sistemą. Atkreipiame dėmesį, kad pildant paraišką sistemoje, turi būti prisegamas mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate raštas, patvirtinantis, kad Jūsų dalinės studijos ar mokslinė stažuotė yra suderinta. Raštas turi būti pasirašytas pagal mokslo ir studijų institucijos vidinę tvarką įgalioto asmens.

Kinijos stipendijų tarybos tinklalapyje:

Kartu su paraiška teikiami dokumentai:

 1. Pagrindinio paso puslapio kopija: kopija turi būti ryški ir aiški. Pasas paraiškos teikimo metu negali galioti trumpiau nei iki 2021 m. kovo 1 d. Jeigu šis reikalavimas nėra tenkinamas, reikėtų kreiptis į atsakingą instituciją naujo paso išdavimui. Tie, kurie paraiškos teikimo metu, dėl objektyvių priežasčių, neturi galimybės gauti paso, Švietimo mainų paramos fondo leidimu, gali pridėti skenuotą ID kortelės kopiją ar kitą oficialų dokumentą, kuriame anglų kalba turi būti nurodyti: vardas, pavardė, lytis, tautybė, gimimo data;
 2. Įgyto vidurinio išsilavinimo, bakalauro, magistro arba daktaro laipsnio diplomų kopijos bei diplomų priedėlių kopijos, patvirtintos išdavusios institucijos arba notaro. Jeigu išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai nėra anglų arba kinų kalbomis, tuomet turėtų būti pateikiamos vertimų biuro patvirtintos jų kopijos. Konkursui teikiamos aukščiausią turimą akademinį laipsnį įrodančio dokumento kopijos. Jeigu paraiškos teikimo metu, Jums diplomas dar nėra išduotas (numatytas išduoti vėliau nei paraiškos teikimo laikas), tuomet turi būti pridedamas Jūsų mokslo ir studijų institucijos informacinis dokumentas, įrodantis Jūsų statusą aukštojoje mokykloje;
 3. Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus ( Academic transcripts). Rezultatai turi būti atskirti pagal semestrus. Doktorantai turi pateikti pažymą apie išlaikytus doktorantūros egzaminus (jei egzaminus jau laikė). Jeigu įrašai apie studijų rezultatus nėra kinų ar anglų kalba, jie turi būti išversti į anglų kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertimų biuro;
 4. Studijų planas arba planuojamo mokslinio tyrimo aprašymas (teikiama anglų arba kinų kalbomis):
 • Ne mažiau kaip 200 žodžių bakalauro studijų studentams;
 • Ne mažiau kaip 500 žodžių laipsnio nesuteikiančių programų studentams;
 • Ne mažiau kaip 800 žodžių magistro, doktorantūros studijų studentams, dėstytojams ir tyrėjams.
 1. 2 rekomendacijos parengtos per pastaruosius 6 mėnesius, pasirašytos profesoriaus arba docento;
 2. Teikiant paraišką muzikos studijų programoms būtina pateikti laikmeną su savo darbų įrašais. Dailės studijų programoms būtina pateikti laikmeną, kurioje būtų įrašyti 2 Jūsų eskizai, 2 tapybos kūriniai ir 2 kiti Jūsų darbai;
 3. Jeigu paraiškos teikėjas mobilumo Kinijos Liaudies Respublikoje metu dar nebus sulaukęs 18 m. amžiaus, paraiškos teikimo metu būtina pateikti dokumentą apie lydinčius asmenis Kinijoje;
 4. Jeigu planuojate vykti ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, turite pateikti spalvotą medicininės pažymos kopiją (jei nuoroda neveikia, šią formą galima atsisiųsti iš svetainių http://www.csc.edu.cn/studyinchina ar campuschina.org. Pažymos originalą pasilikite sau, nes jis bus reikalingas atvykus į Kiniją. Atkreipiame dėmesį, kad medicininė pažyma turi būti pasirašyta ir antspauduota gydytojo, taip pat turi būti antspauduota gydymo įstaigos spaudu prie Jūsų nuotraukos (pirmame puslapyje) bei antrame puslapyje. Rekomenduojame medicininės pažymos formą perskaityti atidžiai ir iš anksto užsiregistruoti gydytojo konsultacijai, dėl reikiamų tyrimų atlikimo ir pažymos užpildymo (kai kurių nurodytų kraujo tyrimų rezultatai gaunami tik po savaitės). Pažymėtina, kad medicininė pažyma nuo jos išdavimo dienos galioja tik 6 mėnesius;
 5. Oficialus pasirinkto Kinijos universiteto priėmimo raštas (gali būti skenuotas) (angl. Pre-addmission Letter). Nepateikus šio rašto, Kinijos stipendijų taryba pasiūlo universitetą savo nuožiūra. Dėl sutikimo priimti rašto kreipkitės į programoje dalyvaujančių Kinijos universitetų tarptautinių ryšių skyrius;
 6. Kandidatams, turintiems kinų kalbos mokėjimo lygį įrodantį sertifikatą (angl. HSK Certificate), rekomenduojama kopiją pateikti kartu su paraiška. Jei laikėte IELTS ar TOFEL testus anglų kalbos lygiui nustatyti, prašome pridėti jų kopiją.

Konkurso eiga

El. paraiška Kinijos stipendijų tarybai teikiama iki 2020 m. kovo 18 d. imtinai  (pildoma paraiškų teikimo sistemoje) Pildant paraišką privaloma vadovautis paraiškos pildymo instrukcija (paraiškos dalyje ‚Program Category’ reikia pasirinkti „Type A“, o ‚Agency Number‘ yra 4401). Atkreipiame dėmesį, kad nuorodos į Kinijos stipendijų tarybos interneto puslapius (paraiškos teikimui ir pan.) yra teisingos, tačiau ne visada veikia. Kinijos stipendijų tarybos interneto svetainė yra administruojama Kinijoje. Jos Švietimo mainų paramos fondas neadministruoja. Vis dėlto, siūlome periodiškai bandyti atsidaryti nuorodas.

El. paraiška Švietimo mainų paramos fondui teikiama iki 2020 m. kovo 18 d. imtinai Pildoma paraiškų teikimo sistemoje.

Po paraiškų pateikimo Fondas atlieka jų tinkamumo vertinimą, vėliau tinkamų paraiškų kokybinį vertinimą. Netinkamos paraiškos yra atmetamos ir jų kokybė nevertinama. Vertinant paraiškų tinkamumą, tikrinama, ar yra pateikti visi, privalomi pateikti, dokumentai. Kandidatų paraiškos yra vertinamos atsižvelgiant į jų pagrįstumą, kandidato motyvaciją bei kandidato mokymosi rezultatus. Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo Kinijos stipendijų tarybai priims Tarptautinių studijų komisija.

Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Kinijos stipendijų taryba, kuri informuos Švietimo mainų paramos fondą apie patvirtintus kandidatus iki 2020 m. liepos 31 d. Atitinkamai, gavus Kinijos stipendijų tarybos patvirtinimą, Švietimo mainų paramos fondas el. paštu informuos kandidatus apie jų rezultatus.

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt