Logotipas

Kvietimas teikti paraiškas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams 2024 m. finansuoti

 • Šalis
  Įvairios pasaulio šalys
 • Studijų tipas
  Užsienio dėstytojų vizitai
 • Studijų trukmė
  Nuo 2024 m. sausio 1 d. iki gruodžio 15 d. įskaitytinai.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2023, 27 lapkričio

Siekdami stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį konkurencingumą ir patrauklumą, kviečiame Lietuvos aukštąsias mokyklas teikti paraiškas gauti paramai kviestiniams dėstytojams iš užsienio šalių, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose. Information in English is here / Informaciją anglų kalba galite rasti čia).

 

Teikti paraišką Spausdinti
 • Šalis
  Įvairios pasaulio šalys
 • Studijų tipas
  Užsienio dėstytojų vizitai
 • Studijų trukmė
  Nuo 2024 m. sausio 1 d. iki gruodžio 15 d. įskaitytinai.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2023, 27 lapkričio

Bendra informacija

Remiamos veiklos:

 • Parama skiriama Lietuvos aukštosioms mokykloms (toliau – aukštosios mokyklos), į kurias atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių (toliau – užsieniečiai dėstytojai) pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius, kurie yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.

 

Tinkami veiklos dalyviai:

 • Kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, kurie atitinka pirmaujančiojo ar pripažinto tyrėjo karjeros pakopos reikalavimus, išskyrus Rusijos ir Baltarusijos piliečius.

Galimi paraiškos teikėjai:

 • Aukštosios mokyklos.

 

Reikalavimai ir prioritetai

Atkreipiame dėmesį, kad šis kvietimas yra skirtas vizitams, vyksiantiems 2024 kalendoriniais metais, ir kitas kvietimas 2024 metams skelbiamas nebus.

 • Parama skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai dėstytojai akademinei veiklai, kuri vyks 2024 kalendoriniais metais, t. y. nuo 2024 m. sausio 1 d. iki gruodžio 15 d. įskaitytinai.
 • Finansuojama dėstymo vizito trukmė  – nuo 10 iki 15 darbo su studentais dienų (toliau – dėstymo dienos). Išskirtiniais atvejais, aukštajai mokyklai pateikus motyvuotą prašymą / pagrindimą, dėstymo vizito trukmė gali būti trumpesnė nei 10, bet ne trumpesnė nei 5 dėstymo dienos (turi būti aiškiai nurodyta paraiškoje). Vizito dienos, kai nevyksta darbas su studentais, nėra finansuojamos.
 • Užsieniečio dėstytojo darbo krūvis per vieną dėstymo dieną turi būti ne mažesnis kaip 2 kontaktinio darbo su studentais valandos, kurios apima formaliai suplanuotą tiesioginį dėstytojo bendravimą su studentais, bet neapima nuotolinio mokymo, išskyrus švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. V-18 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau – Įsakymas) 2 papunktyje nustatytą išimtį dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, įgyvendinant šio įsakymo 1 punktu patvirtinto valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta užsieniečiai dėstytojai, tvarkos aprašo nuostatas, aukštajai mokyklai leidžiama organizuoti suplanuotą užsieniečio dėstytojo vizitą nuotoliniu būdu, jei jis yra Ukrainos pilietis ir dėl Ukrainoje įvestos karo padėties negali atvykti į Lietuvą. Tokiu atveju užsieniečio dėstytojo darbas nuotoliniu būdu įskaitomas į vizito laikotarpį, už kurį yra skiriamas finansavimas visa apimtimi.
 • Papildomos užsieniečio dėstytojo veiklos, tokios kaip viešos paskaitos, tiriamasis darbas, akademinio ir administracinio personalo mokymai ir kita veikla, naudinga aukštajai mokyklai ir (ar) platesnei visuomenei, suteikia vizitui pridėtinę vertę (tokia informacija turi būti aprašyta paraiškoje ir nurodyta preliminarioje vizito programoje).
 • Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti skiriama, jei aukštosios mokyklos skiriamos lėšos užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti sudaro ne mažiau kaip 30 procentų visam vizitui reikalingų lėšų.

Atrankos kriterijai

Sprendimas skirti paramą konkretiems užsieniečiams dėstytojams priimamas įvertinus:

 • užsieniečio dėstytojo vizito poreikio ir tikslingumo pagrįstumą;
 • vizito naudą studentams;
 • vizito naudą aukštajai mokyklai;
 • dėstomo dalyko (modulio) kaip sudėtinės vykdomos studijų programos dalies pagrįstumą;
 • užsieniečio dėstytojo vizito metu atliekamą papildomą veiklą;
 • užsieniečio dėstytojo pedagoginę, mokslinio (meninio) darbo ar praktinę patirtį;
 • aukštosios mokyklos motyvaciją priimti lietuvių kilmės užsienietį ar išeivijos dėstytoją;
 • aukštosios mokyklos skiriamų lėšų dalį užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti.

Sudarant konkursinę eilę, ekspertų įvertintos paraiškos išdėstomos gautų kokybinio vertinimo balų mažėjimo tvarka ir sudaromas finansuojamų užsienio dėstytojų vizitų sąrašas bei rezervinis sąrašas, kuris gali būti finansuojamas atsiradus lėšų. Paraiška vertinama kaip nefinansuotina, jei užsieniečio dėstytojo vizito tikslingumo ir pagrįstumo bei vizito naudos studentams kriterijai vertinimo metu surinko mažiau nei pusę galimų balų.

Veiklos finansavimas

Konkurso būdu skiriamos paramos dydis:

 • jei užsienietis dėstytojas atitinka į profesoriaus pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus – 8 baziniai socialiniai išmokų dydžiai (392,00 Eur)* už vieną dėstymo dieną;
 • jei užsienietis dėstytojas atitinka į docento pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus – 6 baziniai socialiniai išmokų dydžiai (294,00 Eur) už vieną dėstymo dieną;
 • jei užsienietis dėstytojas atitinka lektoriaus pareigybei aukštojoje mokykloje keliamus reikalavimus – 3 baziniai socialiniai išmokų dydžiai (147,00 Eur) už vieną dėstymo dieną.

SVARBU: remiantis Mokslo ir studijų įstatymo 68 straipsnio 1 dalies pakeitimu, nuo 2024 m. sausio 1 d. aukštosios mokyklos į lektoriaus pareigas galės kviestis dėstytojus, kurie atitiks pirmaujančiojo ar pripažinto tyrėjo karjeros pakopos reikalavimus. Kviestiniais dėstytojais negalės būti dėstytojai, kurie atitinka tik lektoriaus pareigoms keliamus reikalavimus ir neatitinka pirmaujančiojo ar pripažinto tyrėjo karjeros pakopos reikalavimų.

 • Užsieniečiui dėstytojui, atvykusiam iš valstybės, kurios sostinė nuo Vilniaus yra nutolusi daugiau nei 5000 kilometrų**, nepriklausomai nuo dėstymo vizito trukmės, konkurso būdu skiriama parama indeksuojama taikant 1,5 dydžio koeficientą.

Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti panaudota jo:

 • kelionės išlaidoms padengti;
 • apgyvendinimo išlaidoms padengti;
 • darbo užmokesčiui.

 

* Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“, šiuo metu nustatytas bazinės socialinės išmokos dydis yra 49 Eur.

** Atstumui tarp sostinių nustatyti galima vadovautis „Erasmus+“ atstumo skaičiuokle.

Paraiškų teikimo procedūra ir konkursui teikiami dokumentai

 • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje https://www.sistema.smpf.lt/.
 • Aukštosios mokyklos paraišką sistemoje teikia už užsieniečių dėstytojų veiklą atsakingas koordinatorius. Kitų asmenų iš tos pačios aukštosios mokyklos pateiktos paraiškos bus atmetamos.
 • Prieš pirmą kartą teikdamas paraišką paraiškos koordinatorius turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prisijungęs prie sistemos paraiškos koordinatorius skiltyje „Paraiškos“ turi paspausti laukelį „Sukurti paraišką“ ir pasirinkti projektą „Valstybinės stipendijos“ ir kvietimą „Kvietimas teikti paraiškas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams 2024 m. finansuoti“.
 • Pasirinkus kvietimą užpildyti visą paraiškos formą. Paraiškos formoje turi būti pridėta:
 1. kiekvieno kviečiamo užsieniečio dėstytojo gyvenimo aprašymas lietuvių arba anglų kalba, kuriame būtų nurodyta institucija, iš kurios yra kviečiamas užsienietis dėstytojas (jei tokia yra), dėstytojo tarptautinė pedagoginė, mokslinė (meninė) ir (ar) praktinė patirtis, turima aukštojo mokslo kvalifikacija ir institucija, kurioje ji įgyta;
 2. laisvos formos dėstytojo preliminarus patvirtinimas lietuvių arba anglų kalba, kad jis ketina atvykti dėstyti arba jau dėsto aukštojoje mokykloje paraiškoje nurodytą dalyką (-us) ar modulį (-ius).
 • Paraišką galima papildyti ir redaguoti daug kartų išsaugant ją sistemoje. Pateikus paraišką jos redaguoti nebebus galima.
 • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, paraiškos deklaracija turi būti pasirašyta aukštosios mokyklos vadovo arba jo įgalioto asmens (papildomai turi būti pridėtas įgaliojimas) kvalifikuotu el. parašu arba atsispausdinus pasirašyta ranka. Paraiškos deklaracija bus suformuota automatiškai užpildžius paraiškos formą ir paspaudus mygtuką „Atsisiųsti deklaraciją“. Pasirašytą deklaraciją (jeigu pasirašyta ranka, būtina nuskenuoti) reikia įkelti į elektroninę paraiškų teikimo sistemą ir užbaigti paraiškos teikimo procesą, paspaudus mygtuką „Pateikti paraišką“.
 • Bus vertinamos tik tos paraiškos, kurios bus laiku pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paštu ar kitais būdais siunčiami dokumentai vertinami nebus.

Konkurso eiga

 • Paraiška Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas) paraiškų teikimo sistemoje turi būti pateikta vėliausiai iki 2023 m. lapkričio 27 d. 12 val.
 • Po paraiškų pateikimo bus vertinamas gautų paraiškų tinkamumas. Vertinimo metu tikrinama kiekvienos konkursui pateiktos paraiškos atitiktis Įsakyme ir šiame kvietime nurodytiems reikalavimams.

Tinkamumo vertinimo kriterijai:

 1. paraiška pateikta laiku;
 2. užpildytos visos paraiškos dalys;
 3. pridėti visi su paraiška privalomi pateikti dokumentai;
 4. pridėta pasirašyta paraiškos deklaracija;
 5. institucijos indėlis vizitui ne mažesnis nei 30 procentų;
 6. kviečiamo užsienio dėstytojo darbo krūvis vizito metu atitinka Įsakyme nustatytus minimalius reikalavimus.
 • Paraiškos, neatitinkančios aukščiau nurodytų tinkamumo vertinimo kriterijų, bus atmetamos ir nebus teikiamos ekspertiniam paraiškų vertinimui. Tinkamų paraiškų sąrašas bus paskelbtas Fondo tinklalapyje stipendijos.lt per 10 darbo dienų nuo paskutinės dokumentų konkursui pateikimo dienos.
 • Tinkamų paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka Fondo patvirtinti ekspertai.
 • Užsieniečių dėstytojų, kurių vizitams yra skirta parama, sąrašą bei rezervinį sąrašą tvirtina Fondo direktorius.
 • Apie konkurso rezultatus visi paraiškų teikėjai bus informuoti iki 2024 m. sausio mėn. pabaigos.

Jeigu turite klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu ud@smpf.lt.

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt