Logotipas

PAPILDOMAS KVIETIMAS. Kviečiame teikti paraiškas gauti paramai dalinėms magistrantūros ir doktorantūros studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2021–2022 m. m.

 • Šalis
  Įvairios pasaulio šalys
 • Studijų tipas
  Dalinės studijos
 • Studijų trukmė
  ne trumpesnė kaip 3 mėn. ir ne ilgesnė kaip 10 mėn. (du semestrai)
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2021, 30 birželio
 • Priminimo forma
  Gauk priminimą apie paraiškų termino pabaigą!

  Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) skelbia konkursą Lietuvos mokslo ir studijų institucijų magistrantūros ir doktorantūros studijų studentams teikti paraiškas gauti paramai dalinėms studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2021–2022 akademiniais metais (informacija anglų kalba – čia, information in English is here).

  Dalinių magistrantūros ir doktorantūros studijų trukmė – ne trumpesnė kaip 3 mėn. ir ne ilgesnė kaip 10 mėn. (du semestrai).

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) skelbia konkursą Lietuvos mokslo ir studijų institucijų magistrantūros ir doktorantūros studijų studentams teikti paraiškas gauti paramai dalinėms studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2021–2022 akademiniais metais (informacija anglų kalba – čia, information in English is here).

 

Dalinių magistrantūros ir doktorantūros studijų trukmė – ne trumpesnė kaip 3 mėn. ir ne ilgesnė kaip 10 mėn. (du semestrai).

Spausdinti
 • Šalis
  Įvairios pasaulio šalys
 • Studijų tipas
  Dalinės studijos
 • Studijų trukmė
  ne trumpesnė kaip 3 mėn. ir ne ilgesnė kaip 10 mėn. (du semestrai)
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2021, 30 birželio
 • Priminimo forma
  Gauk priminimą apie paraiškų termino pabaigą!

  Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) skelbia konkursą Lietuvos mokslo ir studijų institucijų magistrantūros ir doktorantūros studijų studentams teikti paraiškas gauti paramai dalinėms studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2021–2022 akademiniais metais (informacija anglų kalba – čia, information in English is here).

  Dalinių magistrantūros ir doktorantūros studijų trukmė – ne trumpesnė kaip 3 mėn. ir ne ilgesnė kaip 10 mėn. (du semestrai).

Kandidato statusui keliami reikalavimai

[1] – Valstybės parama taip pat gali būti teikiama Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Atrankos kriterijai

 • Pateiktų dokumentų atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams: paraiška pateikta laiku, pateikti visi reikiami dokumentai;
 • Kandidato atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems statuso reikalavimams (žr. Kandidato statusui keliami reikalavimai);
 • Kandidato studijų ir mokslinių (meninių) pasiekimų atitinkamoje studijų kryptyje aktualumas ir reikšmingumas: vertinami magistrantūros arba doktorantūros studijų rezultatai, įskaitant vykdytus / vykdomus mokslinius (meninius) tyrimus, mokslines publikacijas (arba publikacijas kultūros ir meno leidiniuose), dalyvavimą mokslinėse (meno) konferencijose ar kituose mokslo (meno) renginiuose, baigiamojo darbo temą;
 • Priimančiojo universiteto pasiekimų kandidato pasirinktoje studijų ir (ar) mokslo (meno) kryptyje aktualumas ir reikšmingumas, vertinant per tarptautinio pripažinimo perspektyvą;
 • Priimančiojo universiteto reikšmingų pasiekimų tam tikroje studijų ir (ar) mokslo (meno) kryptyje atitikimas kandidato keliamiems studijų tikslams ir mokslo (meno) tiriamajai veiklai;
 • Kandidato motyvacijos pagrįstumas;
 • Baigiamojo darbo vadovo pateiktos rekomendacijos pagrįstumas.

Skiriama valstybės parama

 1. Stipendija:
 • Magistrantūros studentams – 12 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) per mėnesį;
 • Doktorantūros studentams – 15 BSI per mėnesį.

BSI dydis yra lygus 40 Eur. Pažymėtina, kad į dalines studijas išvykstančiam studentui skirta valstybės stipendija indeksuojama, atsižvelgiant į švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus gyvenimo lygio vietos koeficientus (nuoroda į švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/866ddac09c2911ea9515f752ff221ec9/asr)

 1. Dengiama dalis studijų kainos. Akcentuotina, kad dalinis studijų kainos dengimas yra susietas su norminėmis magistrantūros ir doktorantūros studijų kainomis Lietuvoje, t. y. bus skiriamas ne didesnis finansavimas negu patvirtinta Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme maksimali tam tikros srities magistrantūros ar doktorantūros studijų kaina metams (nuoroda į švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8b48d640623411eb9dc7b575f08e8bea). Jeigu kandidatas vyks nepilnam akademiniam semestrui, studijų kaina bus apskaičiuojama atsižvelgiant į realų laikotarpį, kuriam vykstama;
 2. Kelionės išmoka, atsižvelgiant į atstumą nuo gyvenamosios vietos (miesto) iki studijų vietos (miesto), vadovaujantis Europos Komisijos atstumo skaičiuokle (daugiau informacijos apie išmokų dydžius galite rasti čia: https://stipendijos.lt/svarbu/#dalis-keliones-ismokos).

 

Atkreiptinas dėmesys, kad susidarius situacijai, kai kandidatų paraiškos yra lygiavertės,  prioritetas bus teikiamas kandidatams, turintiems kitus finansavimo šaltinius stipendijai, studijų kainai ar kelionės išmokai apmokėti. Parama nedubliuojama, t. y., jei asmuo gauna pvz. kitos valstybės stipendiją, ŠMPF stipendija neskiriama, tačiau gali būti skiriami kiti paramos tipai.

Konkursui pateikiami dokumentai

Skenuoti dokumentai turi būti pateikiami paraiškų teikimo sistemoje. Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą, skirtą paraiškos teikimui. Konkursui pateikiami dokumentai:

 1. Paraiška Švietimo mainų paramos fondui, pildoma per paraiškų teikimo sistemą;
 2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate raštas, patvirtinantis magistrantūros arba doktorantūros studijų studento statusą, taip pat numatomą studijų užsienio valstybės universitete laikotarpį. Raštas turi būti pasirašytas, pagal mokslo ir studijų institucijos vidinę tvarką, įgalioto asmens;
 3. Įgyto bakalauro (magistrantams) ar magistro (doktorantams) kvalifikacinio laipsnio diplomo/-ų kopijos, įskaitant diplomo priedėlį/-ius;
 4. Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus, įskaitant išlaikytus doktorantūros egzaminus, jei egzaminai jau buvo laikyti;
 5. Dokumentas, kuriame būtų nurodyti kandidato vykdyti / vykdomi moksliniai (meno) tyrimai, mokslinės publikacijos (arba publikacijas kultūros ir meno leidiniuose), dalyvavimas mokslinėse (meno) konferencijose ar kituose mokslo (meno) renginiuose, baigiamojo darbo tema;
 6. Studijų planas ir planuojamo mokslinio (meninio) tyrimo aprašymas, aiškiai jį susiejant su tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto pasiekimais tam tikroje studijų ir (ar) mokslo (meno) kryptyje. Studijų planas turi būti suderintas su priimančiuoju universitetu;
 7. Motyvacinis laiškas;
 8. 1 rekomendacija, parengta per pastaruosius 6 mėnesius kandidato baigiamojo mokslinio (meninio) darbo vadovo, įskaitant pagrindimą, kodėl kandidatas turėtų vykti į dalines studijas tam tikrame užsienio valstybės universitete;
 9. Tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto sutikimas priimti kandidatą studijoms;
 10. Kalbos, kuria vyks studijos, gerą mokėjimo lygį patvirtinantis dokumentas (ne žemesnis nei pažengusio kalbos vartotojo lygis (B2) pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis) – Europass kalbų pasas;
 11. Gyvenimo aprašymas (CV).

Pastaba: dalinių doktorantūros studijų metu nebūtina gauti kreditų, t. y. galima užsiimti ir kita veikla, kuri numatyta doktorantūros studijų plane.

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga

 • Elektroninė paraiška Fondui teikiama iki 2021 m. birželio 30 d. įskaitytinai (pildoma paraiškų teikimo sistemoje);
 • Po paraiškų pateikimo yra vertinamas jų tinkamumas, vėliau – paraiškų kokybė. Netinkamos paraiškos yra atmetamos ir jų kokybė nevertinama;
 • Kandidatų paraiškos yra vertinamos atsižvelgiant į aukščiau nurodytus kandidatų atrankos kriterijus (žr. Atrankos kriterijai). Paraiškų kokybės vertinimą atlieka išoriniai vertintojai;
 • Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo valstybės paramos skyrimui priima Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK);
 • Atsižvelgdamas į TSK siūlymus, valstybės paramą atrinktiems kandidatams skiria Fondas;
 • Apie paraiškų vertinimo rezultatus bei valstybės paramos skyrimą kandidatai bus informuojami individualiai per paraiškų teikimo sistemą.

Kontaktinė informacija

Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al. 2,

LT-03106 Vilnius

Tel. Nr.: +370 658 69443

El. paštas: stipendijos@smpf.lt

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt